Direct naar content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAAGLAND'ADVIES
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. 32074929

Art. 1 Definities
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij van Laagland'advies bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1.
Opdracht: alle (advies)werkzaamheden die Opdrachtgever Laagland'advies heeft verzocht te verrichten.
Laagland'advies: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laagland'advies B.V. alsmede met haar verbonden vennootschappen.

Art. 2 Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Laagland'advies, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Laagland'advies, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle door Laagland'advies gedane aanbiedingen en/of offertes.
2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Laagland'advies uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3 Indien op een offerte respectievelijk opdracht door Laagland'advies naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden door Laagland'advies van toepassing zijn verklaard, zullen in geval van strijdigheid tussen (enige bepaling in) die voorwaarden en in (enige bepaling in) deze voorwaarden, deze voorwaarden prevaleren, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand door de door de Opdrachtgever getekende en door Laagland'advies retour ontvangen opdrachtbevestiging. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Laagland'advies verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2 Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Laagland'advies met de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang maakt.

Art. 4 Gegevens en informatie
1 Laagland'advies is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever de door Laagland'advies verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als Laagland'advies wenst, heeft verstrekt.
2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Laagland'advies verstrekte gegevens en informatie.
3 Opdrachtgever is gehouden Laagland'advies onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4 In het geval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, komen de daaruit voor Laagland'advies voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Art. 5 Uitvoering van de opdracht
1 L aagland'advies bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zo veel mogelijk in acht.
2 Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met Laagland'advies werkzaam is, brengt zulks – behoudens voor zover Opdrachtgever en Laagland'advies uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
3 Laagland'advies zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Laagland'advies kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Art. 6 Intellectuele vermogensrechten
1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die Laagland'advies bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan Laagland'advies.
2 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laagland'advies niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Art. 7 Geheimhouding
1 Laagland'advies is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden die haar bij de uitvoering van de opdracht bekend zijn geworden of zullen worden, waaronder begrepen de persoon van de opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen.

Art. 8 Honorarium
1 Opdrachtgever is aan Laagland'advies een honorarium (exclusief omzetbelasting) alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Laagland'advies gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
2 Jaarlijks kan Laagland'advies haar tarieven aanpassen.
3 Laagland'advies is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
4 Indien enige declaratie niet dadelijk wordt voldaan, is Laagland'advies gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
5 Laagland'advies is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
6 La agland'advies is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.
7 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

Art. 9 Betaling
1 Facturen dienen betaald te zijn uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
2 Indien Laagland'advies genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, zijn tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten ad 15 % over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 113,45, evenals alle kosten die Laagland'advies in rechten heeft moeten maken, ook voor zover deze kosten bij rechtelijke proceskosten veroordeling overtreffen.

Art. 10 Reclames
1 Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan Laagland'advies kenbaar te worden gemaakt.
2 Reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Laagland'advies zulks aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

Art. 11 Aansprakelijkheid
1 Laagland'advies is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Voor vergoeding komt evenwel nimmer in aanmerking:
-bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Laagland'advies;
-bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Laagland'advies ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Laagland'advies daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Laagland'advies verbonden organisatie;
-bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte of gevolgschade alsmede kosten welke de Opdrachtgever zou hebben moeten maken in geval de opdracht van aanvang af door Laagland'advies goed was uitgevoerd.
2 Laagland'advies heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
3 Opdrachtgever is, indien hij overweegt Laagland'advies aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Laagland'advies in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.
4 De aansprakelijkheid van Laagland'advies voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Laagland'advies heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijftigduizend euro (€ 50.000,--).
5 De aansprakelijkheid van Laagland'advies voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Laagland'advies gesloten verzekerings-overeenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Laagland'advies te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
7 Opdrachtgever is gehouden Laagland'advies te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Laagland'advies ten behoeve van Opdrachtgever.

Art. 12 Rechts- en forumkeuze
1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Laagland'advies is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2 Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Laagland'advies gevestigd is.

Houten, 20 september 2005