Direct naar content

Laagland'advies ontwikkelt voor SEV classificatiesysteem voor woningen waarmee geschiktheid voor ouderen bepaald kan worden

De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) heeft aan Laagland'advies en ABF-research opdracht gegeven voor het ontwikkelen van het zogenaamde Piramidemodel. Doel van het Piramidelmodel is om een landelijk helder en eenduidig systeem te ontwikkelen voor het ramen van de toekomstige vraag en het noodzakelijke aanbod aan woningen en woonvormen voor mensen met (fysieke) functiebeperkingen waarmee lokale beleidsmakers kunnen bepalen wat lokaal de opgave is waarvoor zij staan.

ABF-research richt zich op de vraagzijde van de Piramide. Hoeveel mensen met een zorgbehoefte die invloed heeft op het wonen kunnen gemeenten in de toekomst verwachten? Laagland'advies ontwikkelt de aanbodzijde. Welke aantallen en welke woonvormen heb je nu en heb je in de toekomst nodig om aan de geraamde behoefte te voldoen?
Voor lokale beleidsmakers op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg zijn inzichten in de verwachte woonzorgbehoefte van mensen met beperkingen en mensen met zorgindicatie en in de geschiktheid van de woningvoorraad van essentieel belang. Er bestaan allerlei landelijke en lokale instrumenten die dit in beeld brengen, maar nieuwe gegevens en nieuwe inzichten vragen om bijstelling van het instrumentarium.

Lokaal worden er allerlei verschillende classificatiesystemen gehanteerd wanneer het gaat over de mate van geschiktheid van woningen en woonvormen voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. Er zijn vele zogenaamde Sterrensystemen in omloop. Er is momenteel onvoldoende consensus over definities en indelingen. Daarnaast is er nog onvoldoende aandacht voor woningen in de lagere niveaus van geschiktheid (woningen met veel beperkingen), nu gebleken is dat veel ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven wonen en niet in elke wijk voldoende nieuwbouw mogelijkheden zijn.

piramide
sterren zijn voor nultreden- en dakjes voor eengezinswoningen

De brede basis van de piramide wordt gevormd door woningen met veel beperkingen (en mensen met weinig beperkingen). De smalle top bestaat uit woningen die barričrevrij en zorggeschikt zijn (voor mensen met zware, meervoudige beperkingen). Daartussen bevinden zich een aantal categorieën. Voor de indeling van de woningvoorraad sluit Laagland'advies zo veel mogelijk aan bij de verschillende classificatiesystemen (sterrensysteem) die reeds lokaal zijn ontwikkeld. In de 10 proeftuinen Woonservicezones van de SEV wordt het Piramidemodel uitgetest en verder verfijnd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Schellekens of Joost Wegstapel via telefoonnummer 030 692 70 90.